KEN BELT                                                                                   HIGH SCHOOL BAND DIRECTOR

MARK YOUNT                                                                                HIGH SCHOOL CHOIR DIRECTOR

JAMES POWELL

JOHN R. WOODEN & B.I.A. DIRECTOR

 BRIAN SAMARZEA                       

HIGH SCHOOL INTERIM CHOIR DIRECTOR

CHRISTINE LONG                   

JOHN R. WOODEN CHOIR DIRECTOR

 RACHAEL LANIGAN                 

HIGH SCHOOL ORCHESTRA DIRECTOR